Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ΔιαχείρισηςΑποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012(ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους καικατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού ΣχεδίουΠρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 ‘Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου ΔιαχείρισηςΑποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων πουκυρώθηκαν με την 51373/4684/25?11?2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών καιΔιοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015). Για το παρόν σχέδιο έχει εκδοθεί η υπ’αρ. οικ.37040/22-07-16 ΚΥΑγια την ‘Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου«Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τηςΠεριφέρειας Θεσσαλίας»’.Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στηνΠεριφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τιςκατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για τηνΠρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικάκαι συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλουείδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδοΠεριφέρειας.