Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας

Στόχοι
• Η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
• Ο Συντονισμός των δράσεων έρευνας και καινοτομίας μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
• Η συμβολή στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου ευφυούς εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
• Η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προσκλήσεων
• Η ανάδειξη «καλών πρακτικών» από ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν περάσει με επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία
• Η τόνωση και ενίσχυση της καινοτόμων ιδεών και της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Η συνεργασία για εξεύρεσης χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων (seedfunding) και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσω της δικτύωσης με άλλες Περιφέρειας και δίκτυα επιχειρηματιών

Ρόλος • Θα λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
• Θα λειτουργεί συμβουλευτικά στην χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Έρευνα και Καινοτομία και θα προωθεί τις διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του.
• Θα προτείνει δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις φορέων με χρηματοδότηση από διάφορες πηγές.
• Θα προτείνει αλλαγές και αναθεωρήσεις σε περίπτωση που οι υλοποιούμενες δράσεις δεν είναι αποτελεσματικές.

Μια από τις πρώτες αρμοδιότητες του ΠΣΚΘ θα είναι, σε συνεργασία με τα στελέχη της Περιφέρειας, η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ευφυούς Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Δομή
Το ΠΣΚΘ θα αποτελείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό προσωπικοτήτων και ειδικών, με εκπροσώπηση από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο καθώς και από Φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Δεν θα προβλέπεται αμοιβή για τους συμμετέχοντες.
Στην πρώτη του σύνθεση το ΠΣΚΘ εισηγούμαστε να αποτελείται από εκπρόσωπους - μαζί με τους αναπληρωματικούς - από τους κάτωθι Φορείς:
• Περιφέρεια Θεσσαλίας : εκπρόσωποι Περιφερειακού Συμβουλίου: 3 μέλη
• Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος
• Ενώσεις /Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Θεσσαλίας
• Εμπορικά/Τεχνικά/Γεωτεχνικά/Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια Θεσσαλίας
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• ΑΤΕΙ Λάρισας
• Ερευνητικά Ινστιτούτα Θεσσαλίας

Το ΠΣΚΘ θα δύναται να συγκροτεί ad hoc Θεματικές Ομάδες Εργασίας με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς επεξεργασία, τα οποία είτε προτείνονται προς συζήτηση είτε επιλέγονται προς τούτο από το συμβούλιο με βάση τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς:
• Αγροτική παραγωγή -τρόφιμα
• Βιομηχανία
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τουρισμός
• Υγεία

Το ΠΣΚΘ γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο λήψης πολιτικής καινοτομίας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, ειδικότερα δε για θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Ο αριθμός των μελών του συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) να είναι δεκαεννιά (19).
Η θητεία των μελών του ΠΣΚΘ να είναι διετής.
Η λειτουργία του ΠΣΚΘ να καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα εκπονηθεί από τα μέλη του συμβουλίου και θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Αρχή .
Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου θα γίνεται από εκπροσώπους της Περιφέρειας , όπως θα οριστούν