2018.365
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/12/2018
Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 1 από θεομηνία με Α/Α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 79467

Καταληκτική ημερομηνία: 4/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με ΦΠΑ)