2019.3
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/1/2019
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης του έργου INTERREG MED - “ENERNETMOB

Καταληκτική ημερομηνία: 25/1/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 215.970,00 € (με ΦΠΑ)