2019.5
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 10/1/2019
Καθαρισμός ερεισμάτων - κοπη χόρτων (χρήση 2019)

Καταληκτική ημερομηνία: 25/1/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)