2019.25
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/1/2019
Έργο:
"Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παιδικής κατασκήνωσης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στο Νεοχώρι Καρδίτσας"Υποέργο 1:"Αναβάθμιση εγκαταστάσεων"

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 79643)

Καταληκτική ημερομηνία: 19/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 774.220,40 € (με ΦΠΑ)