2019.30
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 1/2/2019
«Προμήθεια Μεταφορά Αλατιού για τις Ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 2019», Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 70038

Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)