2019.38
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 6/2/2019
"Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2017-2018"


Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 73.966,00 € (με ΦΠΑ)