2019.86 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/3/2019
"Βελτίωση Οδού Μεσοχώρα - Άσπρα Σπίτια"

Καταληκτική ημερομηνία: 2/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)