2019.87 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 15/3/2019
Ορθή Επανάληψη της 2019.70 ...(15/3/2019)

«Προμήθεια – Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα σε Γήπεδα»

Καταληκτική ημερομηνία: 1/4/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 63.984,00 € (με ΦΠΑ)