2019.160
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/4/2019
"Αποκατάσταση - συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2018-2019"


Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81360.

Καταληκτική ημερομηνία: 21/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 900.000,00 € (με ΦΠΑ)