2019.224
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/5/2019
«Μελέτη βελτίωσης Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τμήμα από Α/Κ Βιοκαρπέτ έως Α/Κ Νίκαιας». Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:80907

Καταληκτική ημερομηνία: 18/6/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 324.700,40 € (με ΦΠΑ)