2019.247
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 3/6/2019
Προμήθεια Εξοπλισμού ελέγχων παρεχομένων υπηρεσιών

Καταληκτική ημερομηνία: 13/6/2019, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 4.988,52 € (με ΦΠΑ)