2019.281
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/6/2019
Προμήθεια λιπαντικών

Καταληκτική ημερομηνία: 21/6/2019, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € (με ΦΠΑ)