2019.286
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/6/2019
"Αποκατάσταση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας 2018 - 2019"
---
(Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83267)

Καταληκτική ημερομηνία: 16/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)