2019.288
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 25/6/2019
"Προμήθεια αλατιού Π.Ε. Καρδίτσας 2019"
---
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 75882

Καταληκτική ημερομηνία: 16/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 199.993,05 € (με ΦΠΑ)