2019.325
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 19/7/2019
Μελέτη Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης : Τ μήμα Λάρισα – Γιάννουλη Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία: 2/9/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 898.704,05 € (με ΦΠΑ)