2019.329
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/7/2019
"Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας 2020"

Καταληκτική ημερομηνία: 3/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)