2019.333
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 22/7/2019
"Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρωσίας αγροτικών οδών, περιοχή ΤΟΕΒ Ταυρωπού"

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α76670)

Καταληκτική ημερομηνία: 4/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 299.757,60 € (με ΦΠΑ)