2019.341
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 30/7/2019
Αποκατάσταση οδού Αγιά-Μλοιβία-Παράλια Δ.Αγιάς από θεομηνία.

Καταληκτική ημερομηνία: 5/9/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 530.000,00 € (με ΦΠΑ)