2019.346
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 6/8/2019
Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF

Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 71.000,00 € (με ΦΠΑ)