2019.349
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/8/2019
Αποχιονισμοί τμήματος "Διασταύρωση Ραχούλας - Καστανιά - Μούχα - Φράγμα" 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 27/8/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 24.000,00 € (με ΦΠΑ)