2019.350
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/8/2019
Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Ανατολικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 5/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)