2019.351
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/8/2019
Αποχιονισμοί οδικού δικτύου προς Καροπλέσι, Γιανουσέικα, Σάικα 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 3/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 24.000,00 € (με ΦΠΑ)