2019.352
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/8/2019
Αποχιονισμοί τμήματος από γέφυρα Καριτσιώτη προς Καρβασαρά και Έλατο – όρια νομού 2020

Καταληκτική ημερομηνία: 27/8/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 24.000,00 € (με ΦΠΑ)