2019.354
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/8/2019
Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας και συναντήσεων για το έργο INTERREG EUROPE – ‘CONDEREFF

Καταληκτική ημερομηνία: 22/8/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 43.493,00 € (με ΦΠΑ)