2019.358
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/8/2019
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο πλαίσιο του έργου interreg med - “enernetmob


Καταληκτική ημερομηνία: 27/8/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 35.000,00 € (με ΦΠΑ)