2019.378
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 3/9/2019
Τακτική επιθεώρηση - συντήρηση γέφυρας Αγιοκάμπου

Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 24.800,00 € (με ΦΠΑ)