2019.381
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/9/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών οχηματων έτους 2019 »Καταληκτική ημερομηνία: 19/10/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)