2019.382
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/9/2019
Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης και Ασφάλειας Οδικού Δικτύου ΠΕ Τρικάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με ΦΠΑ)

Διακήρυξη
ΤΕΥΧΗ
ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 10/9/2019 2:24:38 μμ]