2019.397
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 1/10/2019
Κατασκευή υδρομάστευσης-δεξαμενής και μεταφορά νερού στο άνω Αργυροπουλι

Καταληκτική ημερομηνία: 15/10/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € (με ΦΠΑ)