2019.400
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 2/10/2019
Διακήρυξη Με Ανοικτή Διαδικασία Μέσω ΕΣΗΔΗΣ για
Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)