2019.408
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 16/10/2019
Σύνδεση ΕΕΛ Παραλιακών οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης

Καταληκτική ημερομηνία: 12/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 490.000,00 € (με ΦΠΑ)