2019.419
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/10/2019
«Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι-Ρακοπόταμος
(Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76) : Κατασκευή οδικού τμήματος από χ.θ. 0+000
έως Χ.Θ. 12+100» Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 86101

Καταληκτική ημερομηνία: 9/12/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 15.000.000,00 € (με ΦΠΑ)