2019.421
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 1/11/2019
Έργο: « Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή - ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Τρικάλων (πκ 2013ΕΠ01700012)».
Υποέργο 150: « Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας ΠΕ Τρικάλων 2019 - 2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 12/11/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)