2019.425
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 11/11/2019
Βελτίωση Ε.Ο. 30: Κατασκευή οδικού τμήματος από δέλτα Καρδίτσας έως είσοδο Καρδίτσας. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 83236

Καταληκτική ημερομηνία: 16/12/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 32.350.000,00 € (με ΦΠΑ)