2019.432
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/11/2019
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020»(ΕΣΗΔΗΣ 86461)

Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)