2019.435
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 22/11/2019
Κοπή χόρτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕΜΣ (χρήση 2019-2020).
Κωδικός προκήρυξης (Επισημη εφημερίδα της ΕΕ): 2019/S224-549706.
Αριθμός συστήματος: 82162

Καταληκτική ημερομηνία: 16/12/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)