2019.443
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/12/2019
Μελέτη βελτίωσης Νότιας Παράκαμψης Λάρισας: τμήμα από Α/Κ
Τρικάλων έως Ε.Ο. Τρικάλων. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86789

Καταληκτική ημερομηνία: 20/1/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 998.840,87 € (με ΦΠΑ)