2020.13
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/1/2020
«Προμήθεια Θραυστού Υλικού Οδοστρωσίας 3Α 2020» (Π.Ε. Τρικάλων)

Καταληκτική ημερομηνία: 28/1/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)