2020.17
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/1/2020
«Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020» (ΕΣΗΔΗΣ 87473)

Καταληκτική ημερομηνία: 11/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)