2020.22
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/1/2020
Προμήθεια υλικών Κουνουποκτονίας, Μυοκτονιών, καταπολέμησης παρασίτων, απολυμάνσεων Π.Ε. Τρικάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 31/1/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € (με ΦΠΑ)