2020.24
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/1/2020
<<Συντήρηση Π.Ε.Ο. Σαραντάπορο έως όρια Ν.Λάρισας (Σέρβια)>> Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ( 87544 )

Καταληκτική ημερομηνία: 10/2/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)