2020.27
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/1/2020
Συντήρηση οδικού δικτύου Μαγνησίας (Ασφαλτικά ανατολικού τομέα) χρήση 2020
α.α.87636

Καταληκτική ημερομηνία: 18/2/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)