2020.43
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/1/2020
Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του
Ταμιευτήρα Κάρλας. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87687

Καταληκτική ημερομηνία: 16/3/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 318.222,00 € (με ΦΠΑ)