2020.48
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/2/2020
ΕΟ Βόλου-Βελεστίνου: Μελέτη Α/Κ Σέσκλου Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:87863


Καταληκτική ημερομηνία: 18/3/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 548.717,34 € (με ΦΠΑ)