2020.53
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/2/2020
«Προμήθεια υλικών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΤΟΕΒ Σελλάνων» (ΕΣΗΔΗΣ 85753)

Καταληκτική ημερομηνία: 3/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 199.863,20 € (με ΦΠΑ)