2020.54
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/2/2020
Κωνωποκτονία στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος 2020
α/α διακήρυξης 01/2020 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 85868)

Καταληκτική ημερομηνία: 3/3/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 148.000,00 € (με ΦΠΑ)