2020.59
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/2/2020
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στον ελαιώνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στα πλαίσια των Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2020 και 2021

Καταληκτική ημερομηνία: 11/3/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 147.467,49 € (με ΦΠΑ)