2020.63
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/2/2020
"Προμήθεια Ελαστικών και Επισκευή Βλαβών Ελαστικών Υπηρεσιακών Οχημάτων Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020"

Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 50.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 18/3/2020 11:14:29 πμ]